تبلیغات
شعر عاشقونه - غنیمت
غنیمت

شادی همیشه سهم خودت غم غنیمت ست
من كی زیاد خواسته ام كم غنیمت ست
چشمان تو غنائم جنگی ست بی گمان
با من كمی بجنگ كه این هم غنیمت ست
معشوق شعرهای كهن گرچه بی وفاست
گاهی خبر بگیرد از آدم غنیمت ست
ای خنده ات شكوفه ی زیتون رودبار
خرمای چشم های تو در بم غنیمت ست
اردیبهشت ها كه زمین حال دیگری ست
در برزخ ات هوای جهنم غنیمت ست
گل های سرخ آفت جان پرنده هاست
در گوشه ی قفس گل مریم غنیمت ست
شیرین قصه را به كلاغان نمی دهند
یك چای تلخ با تو عزیزم غنیمت ست...