شعر عاشقونه فقط برای عاشق ها http://eshgedelati.mihanblog.com 2018-05-27T18:53:15+01:00 text/html 2010-11-23T13:02:23+01:00 eshgedelati.mihanblog.com جواد دلاتی دوبیتی های عاشقانه http://eshgedelati.mihanblog.com/post/43 <p>ما&nbsp;&nbsp; را&nbsp; همه ره ز کوی&nbsp;&nbsp; بد نامی&nbsp;&nbsp; باد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وز سوختگان بهره ی ما خامی باد <br>نا کامی ما چو هست کام دل دوست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کام&nbsp; دل&nbsp;&nbsp; ما&nbsp; همیشه&nbsp;&nbsp; ناکامی باد</p> <p><br></p> <p style="text-align: center;">****</p> <p><br>امروز برای من شرابی ای عشق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هرچند که از پایه خرابی ای عشق<br>یک لحظه اگر حال خوشی می بخشی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یک عمر برای دل عذابی ای عشق</p> <p><br></p> <p><br>ای اشک دوباره در دلم درد شدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا دیده ی من رسیدی و سرد شدی<br>از کودکی ام هر آنزمان خواستمت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گفتند دگر گریه نکن مرد شدی<br><br><br>یک لحظه سکوت کرد و حرفش را خورد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بغضی نفس و گلوی او را آزرد<br>می خواست که عشق را نمایان نکند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اشک آمد و باز آبرویش را برد<br><br><br>حرفی نزنی طاقت جنجال ندارم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بدجور شکسته ست دلم حال ندارم<br>درهای قفس باز و دلم عاشق پرواز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از حس پریدن پرم و بال ندارم<br><br><br>هر سو که نگاه میکنی دیوار است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مزد همه در آخر خط آوار است<br>پیدایش زندگی ما از آغاز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر پایه ی رنج بردن و تکرار است<br><br><br>پاییز شدم تا تو بهارم بشوی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پرونده ی سبز روزگارم بشوی<br>ای عشق چرا مثل دلم زرد شدی؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; من صبر نکردم که دچارم بشوی<br><br><br>در راه تو بی اراده رفتن خوب است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در چشم تو بی افاده رفتن خوب است<br>جایی که همه فکر سواری هستند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دنبال دلم پیاده رفتن خوب است<br><br><br>عمریست غم و درد نشانم داده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در آتش سینه اش امانم داده<br>رنجور ترین درخت باغش هستم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هر بار مرا دیده تکانم داده</p> <p><br></p> <p><br>کاری نکنی که جنگ آغاز شود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حال من و تو دوباره ناساز شود<br>وقتی همه در سینه کبوتر داریم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درب قفس گرگ چرا باز شود<br><br><br>با چشم سیاه آمد و رنگم کرد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; با رنگ نگاه خود هماهنگم کرد<br>وقتی که به چشم های من زل زده بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دل فکر بدی کرد و خدا سنگم کرد<br><br><br><span style="font-weight: bold;">گرفته شده از:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; http://blacklife.blogsky.com/category/cat-2/<br></span></p> text/html 2010-09-13T19:54:49+01:00 eshgedelati.mihanblog.com جواد دلاتی همه ی دنیا شده دیوار http://eshgedelati.mihanblog.com/post/42 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">همه ی دنیا شده دیوار<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>پر دیوارهای سنگی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">نمیکشن منا دردا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>همین دردای دلتنگی<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">صبوری های دل بامن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>به دل برگشتنت با تو<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">چقدر دوری ازم عشقم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>چقدر راه ازم تا تو <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">رهام کن از این هجوم درد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>از این تنهایی هرزه<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">کشندست زهر تنهایی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>که من هر لحظه مینوشم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">همین لحظه منا دریاب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>بیا برگرد به آغوشم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">بدون تو یه آوارم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>اسیر صدتا دیوارم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">تا وقتی که نفس باشه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>به داشتنت امیدوارم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">پرم از حس دلتنگی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>از اشک و گریه بسیارم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">از هرچی بین ماست خستم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>از این دیوارا بیزارم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">ولی بازم یه دیوونم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>تویی عشق و همه جونم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=FA><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">تاروز مرگ جز تو<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>به هیشکی دل نمیسپارم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2010-08-17T13:13:42+01:00 eshgedelati.mihanblog.com جواد دلاتی غنیمت http://eshgedelati.mihanblog.com/post/40 <span style="color: rgb(36, 85, 147);"><strong></strong></span> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(36, 85, 147);"><strong>شادی همیشه سهم خودت غم غنیمت ست</strong></span><br><span style="color: rgb(36, 85, 147);"><strong>من كی زیاد خواسته ام كم غنیمت ست</strong></span><br><span style="color: rgb(36, 85, 147);"><strong>چشمان تو غنائم جنگی ست بی گمان</strong></span><br><span style="color: rgb(36, 85, 147);"><strong>با من كمی بجنگ كه این هم غنیمت ست</strong></span><br><span style="color: rgb(36, 85, 147);"><strong>معشوق شعرهای كهن گرچه بی وفاست</strong></span><br><span style="color: rgb(36, 85, 147);"><strong>گاهی خبر بگیرد از آدم غنیمت ست</strong></span><br><span style="color: rgb(36, 85, 147);"><strong>ای خنده ات شكوفه ی زیتون رودبار</strong></span><br><span style="color: rgb(36, 85, 147);"><strong>خرمای چشم های تو در بم غنیمت ست</strong></span><br><span style="color: rgb(36, 85, 147);"><strong>اردیبهشت ها كه زمین حال دیگری ست</strong></span><br><span style="color: rgb(36, 85, 147);"><strong>در برزخ ات هوای جهنم غنیمت ست</strong></span><br><span style="color: rgb(36, 85, 147);"><strong>گل های سرخ آفت جان پرنده هاست</strong></span><br><span style="color: rgb(36, 85, 147);"><strong>در گوشه ی قفس گل مریم غنیمت ست</strong></span><br><span style="color: rgb(36, 85, 147);"><strong>شیرین قصه را به كلاغان نمی دهند</strong></span><br><span style="color: rgb(36, 85, 147);"><strong>یك چای تلخ با تو عزیزم غنیمت ست...</strong></span></p> text/html 2010-08-17T12:12:13+01:00 eshgedelati.mihanblog.com جواد دلاتی عاقبت http://eshgedelati.mihanblog.com/post/39 <p style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10pt;"><font color="#000000">عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود</font></span></p> <p style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10pt;"><font color="#000000">عاقبت غربی ترین دل نیز <a href="http://smsiran.royablog.com/?blogname=smsiran&amp;postarch=174"><font color="#000000">عاشق</font></a> می شود</font></span>&nbsp;</p> <p style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" align="right"><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10pt;"><font color="#000000">شرط می بندم زمانی که نه زود است و نه دیر</font></span></p> <p style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" align="right"><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10pt;"><font color="#000000">مهربانی حاکم کل مناطق می شود</font></span></p> text/html 2010-07-21T12:27:49+01:00 eshgedelati.mihanblog.com جواد دلاتی عاشق تو بودم و هستم به خدا http://eshgedelati.mihanblog.com/post/38 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="FA">عاشق تو بودم و هستم به خدا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="FA">چرا همش بهم میگی میخوام بشم ازت جدا<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="FA">به خدای آسمونا تو بدون<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="FA">یه لحظه بی تو موندنم مساوی میشه با جنون<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="FA">به اون خدایی که میپرستی ای عزیز<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="FA">از همون لحظه که رفتی من شدم بدجور مریض<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="FA">شب و روز چشم به در گریه کنان میشینم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="FA">تنها آرزوم اینه کنار تو بنشینم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="FA">یاد اون روزا همش جلوی چشمهای منه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="FA">روزایی که ندونستم آخرش غمه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="FA">باشه اشکالی نداره تو برو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="FA">منم میکشم رو دوشم درد بی تو بودنو<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl"><span lang="FA">(نویسنده:جواد همایی)</span></p> text/html 2010-06-15T20:55:57+01:00 eshgedelati.mihanblog.com جواد دلاتی روزگار دلتنگی http://eshgedelati.mihanblog.com/post/36 <P><FONT size=2>دلم گرفته از این روزگار دلتنگی<BR>گرفته اند دلم را به کـار دلتنگی </FONT></P> <P><FONT size=2>دلم دوباره در انبوه خستگی ها ماند<BR>گــــرفت آینــــــه ام را غـبار دلتنگی</FONT></P> <P><FONT size=2>شکست پشت من از داغ بی تو بودنها<BR>به روی شـــــانه دل مانـــد بار دلتنگی</FONT></P> <P><FONT size=2>درون هاله ای از اشک مانده سرگردان<BR>نگاه خســـــــته مـــن در مدار دلتنگی </FONT></P> <P><FONT size=2>از آن زمان که تو از پیش ما سفر کردی<BR>نشسته ایم من و دل کـــــنار دلتنگی</FONT></P> <P><FONT size=2>دگر پرنده احساس مــن نمی خواند<BR>مگر سرود غم از شاخسار دلتنگی</FONT></P> <P><FONT size=2>بیا که ثانیه ها بی تو کند می گذرد<BR>بیا که بگذرد این روزگـــــار دلتنگی</FONT></P> text/html 2010-06-15T20:54:38+01:00 eshgedelati.mihanblog.com جواد دلاتی به دیدارم بیا هر شب... http://eshgedelati.mihanblog.com/post/35 <P><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,102,102)"><FONT size=2>به دیدارم بیا هر شب،<BR><BR>در این تنهائی تنها و تاریک ِ خدا مانند،<BR><BR>دلم تنگ است.<BR><BR>بیا ای روشن،ای روشن تر از لبخند.<BR><BR>شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی ها.<BR><BR>دلم تنگ است.<BR><BR>بیا بنگر، چه غمگین و غریبانه،<BR><BR>در این ایوان سرپوشیده،وین تالاب مالامال،<BR><BR>دلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهی ها.<BR><BR>و این نیلوفر آبی و این تالاب مهتابی.<BR><BR>بیا،ای همگناهِ من در این برزخ.<BR><BR>بهشتم نیز و هم دوزخ.<BR></FONT></SPAN></P> text/html 2010-05-17T07:57:14+01:00 eshgedelati.mihanblog.com جواد دلاتی بگید http://eshgedelati.mihanblog.com/post/33 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cjavad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style=""><span dir="rtl" style="" lang="FA">برسون سلامم را به اون که من دوستش دارم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">بگید چرا گذاشت و رفت با این غمها تنها شدم<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">بگید حالا که رفته اون چرا خداحافظی نکرد<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">بگید خیلی دوستش دارم ولی اون به من وفا نکرد<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">بگید روزگار من سرده بدون لحظه هاش<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">بگید بیاد دوباره اون به خدا مردم تو غصه هاش<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">بگید شبها بیاد اون میمیرم و زنده میشم<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">بگید روزای زندگیم بدون اون تباه میشن<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">بگید دعای نماز من فقط رسیدن به اونه<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">بگید اگه نیاد همین روزا دیگه عمرم تمومه<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">رفیق شعر های من بیا کنار یارت<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">بیا بگو میخوام باشم همیشه من کنارت(این شعر برای خودمه نظر بدین مرسی)<o:p></o:p></span></span></p> text/html 2010-05-10T11:52:57+01:00 eshgedelati.mihanblog.com جواد دلاتی یه روزی از همین روزا میمیرم http://eshgedelati.mihanblog.com/post/31 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cjavad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">یه روزی از همین روزا میمیرم<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">منی که با همه دردها رفیقم<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">غم دوریت سوزونده این دلم را<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">به آتیش میکشونه ماتمم را<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">خودم میدونم رفتی و نمیای<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">منا دیگه توی دنیا نمیخوای<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">خدا درخواستی دارم من از تو<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">بیاد روزی که من بینم گلم رو<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">سلام نظر یادتون نره.شعری که گفتم چطوره<o:p></o:p></span></span></p> text/html 2010-05-10T11:52:04+01:00 eshgedelati.mihanblog.com جواد دلاتی هر چند ساده بود خیاله رسیدنت http://eshgedelati.mihanblog.com/post/30 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cjavad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" style="" lang="FA">هر چند ساده بود خیاله رسیدنت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">سخت است از تمام وجود بریدنت<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">سخت است لحظه ای که به<span style="">&nbsp; </span>پایان رسیده است<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">در بغض خیس ثانیه هایم تپیده است<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">حالا که خواستی بری لااقل بدان<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">مرگ من است قصه ی تلخ ندیدنت<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">تو سیب سرخ باغچه بودی که سالها<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">دستان من دراز نمیشد به چیدنت<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">با طرح تازه ای که قلموی من نخواست <o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">بر بوم پاره پاره ی دلم کشیدنت<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">گوشم پر است از همه ی آنچه گفته ای<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">حالا رسیده است زمان بریدنت<o:p></o:p></span></span></p> text/html 2010-05-10T11:49:19+01:00 eshgedelati.mihanblog.com جواد دلاتی من یه دختره غریبه توی شهر آدمک ها http://eshgedelati.mihanblog.com/post/29 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cjavad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" style="" lang="FA">من یه دختره غریبه توی شهر آدمک ها<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">مثل آدمهای قصه واسه خیلی ها معما<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">مثل قطره های بارون گریه هر لحظه باهامه<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">توی بی حاصلیه عمرسیب سرخ لحظه هامه<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">پردانایی اوجم خالی از قدرت پرواز<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">پرم از لحن کبوتر خالی از قدرت پرواز<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">گنگ یک سکوت زردم سردم از نگاه مردم<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">مثل چهره ی حقیقت طرحی از پناه مردم<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">شروع زندگیمون نقطه پایان گلهاست<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">کسی باورش نمیشه قهرمان یک زن تنهاست<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" style="" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style=""><span style=""><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="rtl" lang="FA">اینم برای دختر ها.ولی نظر یارت نره.مرسی<o:p></o:p></span></span></p> text/html 2010-05-09T15:30:11+01:00 eshgedelati.mihanblog.com جواد دلاتی نزار بهت عادت كنم http://eshgedelati.mihanblog.com/post/26 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cjavad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="Edit-Time-Data" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cjavad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_editdata.mso"><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cjavad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" lang="AR-SA">نزار بهت عادت كنم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">جدایی سخته گل من</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">یه روز تو از اینجا می ری</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">می شكنه تنها دل من</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">نزار بهت عادت كنم</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">دچار یعنی موندگار</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">تو كه نمی مونی پیشم</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">داغتو رو دلم نزار</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">كنار عطر روسریت</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">نزار بهارو گم كنم</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">نزار كه تو شب چشات</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">راه فرارو گم كنم</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">نزار بهت عادت كنم</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">تا كه جدایی سخت نشه</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">نهال عشقو بسوزون</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">تا یه روزی درخت نشه</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">ما كه به هم نمی رسیم</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">حتی توی خواب و خیال</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">قسمت ما یكی نشد</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">حتی توی فنجون فال</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">نمی شه این پله ها رو</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">دوتا یكی كردو رسید</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">دیوار سنگه بینمون</span><br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">نمی شه دیوار و ندید</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>...<br style=""> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br style=""> <!--[endif]--></p> text/html 2010-05-09T07:39:55+01:00 eshgedelati.mihanblog.com جواد دلاتی آمدی آتش بجانم ریختی http://eshgedelati.mihanblog.com/post/24 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cjavad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="Edit-Time-Data" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cjavad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_editdata.mso"><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal"><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA"><br></span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </p> <div class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"> <hr align="center" color="white" noshade="noshade" size="1" width="100%"> </div> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" lang="AR-SA">آمدی آتش بجانم ریختی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">شعله بر دامان پاکم ریختی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> <br> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">آمدی با یک صدا مستم کنی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">ناگهان با یک نگاه هستم کنی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> <br> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">آمدی من را رها سازی بدشت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">قلب من افتاد زیر پایت و شکست</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> <br> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">خواستم تا فراموشت کنم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">بلکه در یادم در آغوشت کنم</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> <br> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">خواستم تا بشویم این گناه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">غرقه گشتم در سیلاب فنا</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> <br> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">خواستم تا نفس گیرم زخود</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">بلکه آرام گیرم بعد موت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> <br> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">ای دریغا مرگ هم من را نخواست</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">چونکه دامانم پلید بود از نخست</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </p> text/html 2010-05-09T07:36:56+01:00 eshgedelati.mihanblog.com جواد دلاتی دلم گرفته از این شبهای تنهایی http://eshgedelati.mihanblog.com/post/23 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cjavad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal"><span dir="rtl" lang="AR-SA">دلم گرفته از این شبهای تنهایی</span><br> <br> <br> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">از این روزهای تاریک و غمناک و بارانی</span><br> <br> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">دلم کرفته از این قابهای خالی بر دیوار</span><br> <br> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">از این گل های خشکیده و خاطرات یک دیدار</span><br> <br> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">دلم گرفته از این مردمان پر دروغ و فریب</span><br> <br> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">از این حرفهای تلخ واین روزگار غریب</span><br> <br> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">دلم</span><span dir="ltr"></span><span lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> <span dir="rtl">گرفته از این شعر ها و عاشقانه گفتن ها</span></span><br> <br> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">از این عطر ها و به یادت شکفتن ها</span><br> <br> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">دلم گرفته از هر چه هست و نیست در دنیا</span><br> <br> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA">از آسمان و زمین و تمام آدم ها</span></p> text/html 2010-05-09T07:33:59+01:00 eshgedelati.mihanblog.com جواد دلاتی من پذیرفتم که عشق افسانه است http://eshgedelati.mihanblog.com/post/22 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cjavad%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt; color: red;" lang="AR-SA">من پذیرفتم که عشق افسانه است</span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt; color: red;" lang="AR-SA">این دل و درد اشنا دیوانه است</span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt; color: red;" lang="AR-SA">میروم شاید فراموشت کنم</span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt; color: red;" lang="AR-SA">با فراموشی هم اغوشت کنم</span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt; color: red;" lang="AR-SA">می روم از رفتن من شاد باش</span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt; color: red;" lang="AR-SA">از عذاب دیدنم ازادباش</span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt; color: red;" lang="AR-SA">گر چه تو تنها تر از ما می روی</span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt; color: red;" lang="AR-SA">ارزو دارم ولی عاشق شوی</span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt; color: red;" lang="AR-SA">ارزو&nbsp;دارم بفهمی درد را</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: red;" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span> </span></strong></p> <strong><span dir="rtl" style="font-size: 13.5pt; color: red;" lang="AR-SA">تلخی برخوردهای سرد را</span></strong>